Jakie sprawy załatwimy u notariusza?

Zadaniem notariusza jest przede wszystkim przygotowywanie aktów notarialnych a jego czynności mają charakter dokumentu publicznego. Używa pieczęci z wizerunkiem orła, dzięki czemu daje rękojmię wiary publicznej. Kim jest notariusz? Zwany dawniej rejentem był osobą uprawnioną przez monarchę do sprawowania władzy, gdy on tego nie mógł robić.

Współcześnie jest to prawnik mianowany przez ministerstwo sprawiedliwości, korzystający z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wykonywanie czynności notarialnych reguluje ustawa prawo o notariacie. Notariusz musi tak realizować swoje zadania, by w przyszłości nie było sporów prawnych między stronami czynności, które dokonywał. Zajmuje się takimi czynnościami jak:

- sporządzanie aktów, poświadczeń

- doręczenie oświadczeń, spisywanie protokołów

- przyjmuje pieniądze, dokumenty na przechowanie

- przygotowuje odpisy dokumentów,

- sporządza projekty aktów

Jest to katalog, który nie jest zamknięty i może wykonywać inne czynności, które nie są zabronione przez prawo. Przygotowany przez niego akt ma charakter dokumentu urzędowego i będzie to poświadczenie, że osoba złożyła oświadczenie woli, nie jest jednak poświadczeniem czy jest zgodne z prawdą. Akt się sporządza, jeśli taka jest wola strona, albo prawo tego wymaga. Są pewne czynności i dokumenty, które dla swojej ważności muszą zostać przygotowane przez notariusza. Akt sporządzany jest w języku polskimi, a na żądanie stron może być także przygotowywany dodatkowo w innym języku przy udziale tłumacza przysięgłego. Oryginały aktów zawsze przechowywane są przez notariusza przez przynajmniej pięć lat, a strony otrzymują jedynie ich odpisy, które mogą zachować dla siebie. Wybór notariusza Sami decydujemy o tym, z którego notariusza korzystamy, gdy chcemy załatwiać swoje sprawy. Zawsze jednak wybierajmy takiego, który jest w stanie wzbudzać zaufanie. Notariusz będzie dokonywał swoich czynności w kancelarii notarialnej. Jeśli jednak są jakieś szczególnie okoliczności, które to uzasadniają może być również tak, że czynność przez notariusza będzie wykonana w jakimś innym miejscu. Oczywiście miejsce to musi być odpowiednio przygotowane do dokonania takiej czynności.

Trzeba się liczyć z tym, że notariusz będzie nam odmawiał wykonania czynności gdy: - będzie to czynność niezgodna z prawem - będzie tutaj miała miejsce zasada wyłączenia notariusza z dokonywania konkretnej czynności notarialnej. - notariusz ma wątpliwości czy osoba stająca ma zdolność do czynności prawnych. W innych sytuacjach, gdyby notariusz odmówił nam dokonania czynności można zastosować wobec niego odpowiedzialność cywilną i dyscyplinarną.