Na czym polega egzekucja z aktu notarialnego?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem postępowania cywilnego, egzekucja z aktu notarialnego jest w pełni możliwa. Aktem notarialnym może być tytuł egzekucyjny lub tytuł wykonawczy. Warto zatem dowiedzieć się, w jakich dokładnie sytuacjach dłużnik może poddać się dobrowolnej egzekucji z aktu notarialnego i jakie zasady przy tym obowiązują. Wydając oświadczenie o poddaniu się egzekucji dłużnik w pewien sposób uprawnia wierzyciela, choć nie wiąże się z tym dla niego żaden konkretny obowiązek.

Nie istnieje zatem konieczność, aby wierzyciel występował z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny; wedle własnego uznania może on wszcząć postępowanie sądowe na ogólnych zasadach. Jeżeli taka egzekucja nie przynosi żadnych efektów, wierzyciel musi wystąpić z powództwem na zasadach ogólnych – jest to konieczne do uzyskania nowego tytułu egzekucyjnego. Jedynie w taki sposób można potem prowadzić działania bez żadnych ograniczeń dotyczących sposobu wykonywania egzekucji. Istnieją pewne ograniczenia obowiązujące w przypadku egzekucji z aktu notarialnego. W akcie takim można między innymi określić, że dłużnik poddaje egzekucji wyłącznie określoną część swojego majątku. Można również określić sam sposób egzekucji , na przykład poprzez zajęcie środków z konta bankowego. Jeżeli przeprowadza się egzekucję na podstawie aktu notarialnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, to możliwe jest zajęcie wyłącznie tej części majątku, jaka została określona w tym dokumencie – kwota rzeczywiście ustalona przez strony umowy nie ma tutaj znaczenia. W praktyce oznacza to, że jeżeli obie strony określiły wysokość zadłużenia na 100 tysięcy złotych, ale w akcie notarialnym widnieje jedynie kwota 50 tysięcy złotych, to egzekucja może być przeprowadzona wyłącznie do tego mniejszego limitu. Dobrowolne poddanie się egzekucji z aktu notarialnego oznacza przede wszystkim znaczne uproszenie oraz przyśpieszenie tego procesu, co niewątpliwie jest istotną zaletą takiego rozwiązania.

Ponadto taki wniosek bardzo dobrze może wpływać na dłużników, motywując ich do wywiązywania się ze wszystkich swoich obowiązków. Daje im to bowiem do zrozumienia, że jeżeli nie będą oni dobrze wywiązywali się z takich zobowiązań, to późniejsza egzekucja będzie mogła zostać przeprowadzona nawet bez wcześniejszego wyroku sądowego.